DE WINKEL VOOR IEDEREEN
Voor professioneel en particulier
Per stuk/verpakking
×

Lengte & dikte van bout

Hoe meet u de lengte van een bout

Bijvoorbeeld: M3 x 8 (d x L)
L = lengte bout in mm.
Dikte van een bout meet men op met een schuifmaat.

Alle bouten en moeren in ons programma hebben metrisch grove rechtse draad (standaard), tenzij anders vermeld.

Bij een bout van M6 hoort dus ook een moer of ring van M6.
A2 of A4 geeft de materiaalaanduiding weer.

Montage zelfborgmoer
Kies de juiste lengte van de bout.
Zorg ervoor dat ongeveer 3-4 windingen uitsteken van de bout.
U zult ondervinden dat de moer steeds warmer wordt naarmate men deze verder op de bout draait.
Als de moer te warm wordt bestaat de kans dat deze gaat vastvreten.
Men kan dit voorkomen door een anti-seize pasta te gebruiken.

zelfborgmoeren

Betaalmogelijkheden

PayPal
MasterCard
iDeal
VISA
BanContact

Seilflechter, touw

Fittingen

Algemene voorwaarden
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RVS Paleis en RVS Paleis.nl(hierna te noemen RVS, en op alle met RVS aangegane (elektrische) overeenkomsten).
  2. De internetsite van RVS richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
  3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  4. Toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot RVS in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met RVS gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RVS een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden besteld en/of geleverd.
  6. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
  7. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. RVS en koper zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door wel geldende bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. De aanbiedingen of prijsopgaven op de internetsite van RVS en de gemaakte offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentièle koper tot het doen van een aanbod door RVS. De aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn dan ook vrijblijvend. Zij binden RVS derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig, schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan RVS verstrekte order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
  2. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite kunnen zonder nadere vooraankondiging door RVS gewijzigd worden.
  3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer RVS het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop RVS de orderbevestiging aan de koper verzendt.
  4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden RVS slechts indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens RVS schriftelijk zijn vastgelegd.
  5. Een kooporder kan uitsluitend worden verzonden aan RVS door gebruikmaking van een bestelformulier.
  6. Koper en RVS komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
  7. Indien een door RVS opgestelde offerte niet wordt aanvaard door de koper, heeft RVS het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de koper in rekening te brengen.
  8. Iedere offerte is gebaseerd op informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 3. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdrage. RVS geeft koper een opgave van de verzendkosten, uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst.
  2. De wijze van verpakking en verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door RVS bepaald. Verpakkingen worden niet door RVS teruggenomen.
  3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof-en materiaalprijzen, loon-en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge onvoorziene omstandigheden – is RVS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  4. Als op de prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt RVS zich het recht voor, alsnog – ook na de totstandkoming – de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
  5. Bij wijziging of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de koper, mag RVS de prijs volgens haar gebruikelijke tarieven verhogen. RVS is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 4. Betaling
  1. Alle bestellingen worden pas uitgeleverd na ontvangst van volledige betaling, tenzij anders overeengekomen.
  2. Bij levering op rekening geldt een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen na faktuurdatum. RVS behoudt zich het recht voor (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen, indien het orderbedrag daartoe volgens RVS aanleiding geeft.
  3. Indien koper op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door RVS geleden en nog te lijden schade.
  4. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is de koper, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
  5. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
  6. RVS is steeds bevoegd om alles wat zij aan de koper verschuldigd is te verrekenen met wat de koper, al dan niet opeisbaar, aan RVS schuldig is.
 5. Ontbinding
  1. Onverminderd het bepaalde in art.4 kan de koopovereenkomst buitengerechtelijk worden ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele- stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor alle door RVS geleden en nog te lijden schade.
  3. Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met RVS gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de koper of diens overlijden, is RVS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling vereist is en het door RVS geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen, betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering en montage vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is tevens aansprakelijk voor alle door RVS geleden en nog te lijden schade.
 6. Aflevering en leveringstermijnen
  1. De door RVS opgegeven levertijden gelden uitsluitend voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient RVS schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
  2. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht RVS niet tot schadevergoeding en geeft de koper niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De koper is slechts gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien en in zoverre RVS niet binnen een door de koper gestelde redelijke termijn van ten minste 7 werkdagen alsnog uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. RVS is ook in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
  3. De door RVS opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper het volledig ingevulde bestelformulier door RVS is ontvangen, en aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
  4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door RVS benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door RVS benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
  5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
  6. Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan is RVS gerechtigd de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening te brengen.
  7. Ontvangen goederen dienen door geadresseerde meteen na ontvangst gecontroleerd te worden op eventuele beschadiging en volledigheid en in voorkomende gevallen hier binnen 24 uur na ontvangst, schriftelijk melding van te doen.
  8. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde RVS producten, is de koper gerechtigd de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U kunt de betreffende producten, in deugdelijke verpakking. Dit geldt niet voor maatwerk producten en speciaal voor koper bestelde goederen. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. RVS zal het aankoopbedrag aan koper crediteren.
  9. Eventuele kosten van (nieuwe) verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij RVS de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.
  10. RVS zal de producten direct na terugontvangst inspecteren op eventuele beschadiging en/of volledigheid.
  11. Indien de producten beschadigd zijn, zal RVS de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: 1. De herstelkosten, dan wel 2. De waarde van het product.
  12. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met RVS verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
  2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan op de koper, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.
  3. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van RVS te bewaren.
  4. De koper komt jegens RVS geen retentierecht op de door RVS geleverde producten toe.
 8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
  1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de door RVS geleverde producten.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit garantie, is RVS nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door verkoper. RVS is evenmin aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen geleden schade door koper, ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
  2. Evenmin is RVS aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internet site van RVS wegens onderhoud of anderszins.
  3. RVS is eveneens niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
  4. De koper is gehouden RVS te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RVS mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
  5. RVS aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door RVS geleverde informatie over de door RVS geleverde producten. Tevens sluit RVS iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door RVS gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.
  6. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de koper.
  7. RVS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de producten, het niet danwel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakking van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen, het overpakken danwel opnieuw verpakken van de producten, het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten.
  8. In alle gevallen waarin RVS gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken/producten in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
  9. Indien RVS op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschiedt, is RVS niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
  10. Iedere vordering op RVS, tenzij deze door RVS is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 10. Non-conformiteit
  1. Alle opgaven door RVS van hoeveelheden, afmetingen, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. RVS kan er echter niet voor in staan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Opgaven van RVS betreffende hoeveelheden, afmetingen, kwaliteit, prestaties en dergelijke gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. De koper kan hier geen rechten aan ontlenen. Afwijkingen geven de koper geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen/prijzen, zijn slechts indicatief en binden RVS niet.
  1. Indien RVS een (proef)model aan koper heeft getoond en/of meegegeven dan geldt dit (proef)model slechts als aanduiding. De koper mag geenszins de verwachting hebben dat de te leveren producten identiek aan het (proef)model zullen zijn.
  2. De koper dient zich er van te vergewissen dat de door hem/haar te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de koper.
 11. Overmacht
  1. Indien RVS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  2. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding.
  3. Onder overmacht van RVS wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door RVS of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enig overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
  4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
  5. Indien RVS bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd al het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 12. Toepasselijk recht en verdragen
  1. Op de door RVS gedane offertes en op alle door RVS aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. Geschillen beslechting
  1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door RVS verrichte leveringen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de vestigingsplaats van RVS, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 14. Auteursrecht
  1. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van afbeeldingen, tabellen of technische gegevens, voor welk doel ook, zijn zonder uitdrukkelijke toestemming verboden. Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens of prijzen daarin, kunnen geen aanspraken worden ontleend.
RVS Paleis B.V.. / Rvspaleis.nl / Coolinox.nl
Adresgegevens hoofdvestiging: Tomeikerweg 4, 6161RB GELEEN
KVK: 56.844.581
BTW nr: NL 85.23.28.540.B01

Winkelmand

Aantal producten:

Totaal € 0,00

Prijzen zijn exlusief BTW

Bekijk winkelwagen

Beoordelingen

Magazijn

Showroom open tot 17:00

Tomeikerweg 4
6161RB Geleen
Routebeschrijving
Gratis Parkeren

Kwaliteit

 • Wij importeren uitsluitend bij gerenomeerde Europese bedrijven met ISO 9001:2015 certificering

Verzending

 • Levering uit voorraad
 • Per stuk / verpakking
 • Op werkdagen binnen 24 uur verzonden
 • Geen min. orderbedrag

Verzend info

Veilig betalen met PayPal

PayPal

Kabel, ketting en toebeh.